ซัวเถา เซี๊ยะเหมิน มรดกโลกบ้านดิน

รายการทัวร์: ซัวเถา เซี๊ยะเหมิน บ้านดิน 6 วัน 5 คืน TG
รหัสทัวร์: SWZ14122802TG
ประเทศ: ซัวเถา เซี๊ยะเหมิน
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
สายการบิน: TG
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น): 28,900.-

SWA

SWA

ไหว้เจ้า ซัวเถา ศาลเจ้าพ่อเสือ ไต่ฮงกง ศาลเจ้าแม่ทับทิม แต้จิ๋ว วัดไคหยวน
บ้านดินโบราณจีนแคะ เซี่ยะเหมิน เกาะเปียโน สวนซูจวงหยวน วัดหนานผู่โถ

วันแรก           สนามบินสุวรรณภูมิ – เซี่ยะเหมิน –ซัวเถา

08.30 น.        สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10.35 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองเซี่ยะเหมิน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG610

15.30 น.        ถึง สนามบินนานาชาติเมืองเซี่ยะเหมิน เมืองเซี่ยะเหมิน ซึ่งเป็นเมืองท่าที่เป็นที่รู้จักกันดีด้วยมีทิวทัศน์ที่สวยงาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมลฑลฮกเกี้ยน อยู่ตรงข้ามกับมลฑลไต้หวัน เป็นศูนย์กลางของการพาณิชย์หนึ่งในห้าเขตของจีน สัญลักษณ์คือนกกระยางขาว หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ(มื้อที่ 1 อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง )ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ (ที่พัก  platinum  crystal   hotel หรือเทียบเท่าหรือระดับ 4 ดาว)

วันที่สอง          ซัวเถา – เกาะมาสือ – ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม)- เฮียงบู้ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง

เช้า               บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เกาะมาสือ ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซัวเถา เป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่ทับทิม นำท่านสักการะ ไฮตังม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นเทวนารีทำให้คลื่นลมสงบ และชาวจีนเชื่อกันว่าหากต้องการให้ชีวิตราบรื่นก็ให้มาขอพร ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิบแห่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อาศัยอยู่ติดทะเล และมีชีวิตอยู่กับทะเล

เที่ยง             บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)นำท่านเดินทางสู่ เฮียงบู้ซัว ตั้งอยู่ที่อำเภอลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของลัทธิเต๋าที่ใหญ่โต ให้ท่านได้นมัสการ ศาลเจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮียงบู้ซัวนี้แล้ว กลับมาก็จะประสบแต่ความสำเร็จทางด้านการค้าและทำธุรกิจจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลไต่ฮงกง ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของเมืองเฉาหยาง แต่เดิมเป็นสุสานของ ซ่งไต่ฮงกงโจวซื่อ เป็นศาลเจ้าที่มาขอพรเรื่องสุขภาพ และเป็นแหล่งกำเนิดของปอเต๊กตึ้งในประเทศไทย

เย็น               บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พักที่ Platinum Hotel หรือระดับ 4 ดาว)

วันที่สาม          ซัวเถา – แต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – วัดไทย – สะพานเซียงจื่อ – อุทยานลมหินพัด -เมืองจางโจว

เช้า               บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5)หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว ตั้งอยู่ด้านเหนือของซัวเถา 30 กิโลเมตร เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง มีประวัติมา 2,000 กว่าปี นำท่านนมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ที่ วัดไคหยวน เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 687 เคยถูกไฟไหม้ไปหลายคราแต่ก็ได้รับการบูรณะให้กลับมามีสภาพคงเดิมทุกครั้ง จากนั้นนำท่าน ผ่านชม สะพานวัวคู่ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า เซียงจื่อเฉียว เป็นสะพานโบราณของจีน สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งปี ค.ศ. 1170 ใช้เวลาสร้าง 57 ปี สะพานยาว 515 เมตร

เที่ยง             บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)หลังอาหารนำท่านชม วัดไทย ซึ่งเจี่ยฮุ่ยหยูได้รวมเงินสมทบของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย รวมทั้งใช้สมบัติส่วนตัว สร้างวัดไทยขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1985 แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1992 เบิกพระเนตรโดยหลวงจีนในประเทศไทย นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชที่อัญเชิญมาจากประเทศไทย ในวัดมีวิหาร เจดีย์ทรงไทย ออกแบบโดยช่างไทย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานลมพัดหิน ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามริมทะเลของเมืองจางโจว ท่านจะเห็นหินขนาดใหญ่ ที่คล้ายกับใบพัดของเรือสำเภาที่มีน้ำหนักเกือบ 100 ตัน หินก้อนนี้จะโยกตามแรงลมพัด แต่ที่น่าอัศจรรย์หินไม่หล่นลง สมควรแก่เวลานำท่านนมัสการศาลเจ้ากวนอู ซึ่งเป็นที่สักการะและเคารพนับถือของชาวเมืองจางโจว

เย็น               บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)  หลังอาหารนำท่านเข้า (พักที่ Zhangzhou Diamond Hotel หรือระดับ 4 ดาว)

วันที่สี่               จางโจว – หย่งติ้ง – บ้านดินฮักกาวิลเลจ – เซี๊ยะเหมิน – ช้อปปิ้งถนนจงซาน 

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหย่งติ้งชมหมู่บ้านหย่งติ้ง บ้านดินรูปทรงเลขาคณิต ที่แปลกตา ทั้งทรงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ที่ก่อสร้างด้วยดินเพื่อการป้องกัน แผ่นดินไหว สัตว์ร้าย และ ข้าศึกอีกทั้งยังมีอุณภูมิเย็นในหน้าร้อน และอบอุ่นในหน้าหนาวอีกด้วยโดยตัวบ้านมีความหนาของกำแพงถึง 1 เมตร ความสูงโดยประมาณ 3 – 4 ชั้น ตัวบ้าน 1 หลังสามารถจุคนได้ถึง 300 ครอบครัว หมู่ตึกที่หย่งติ้งนี้ นับ เป็น สถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า ยกให้เป็นเมืองมรดกโลกอันดับต้นๆ ของประเทศจีนพาท่านเที่ยวชมความเป็นอยู่ ของชาวบ้าน ซึ่งอาศัย และ ทำการค้าในอาคารทรงเลขาคณิตเหล่านี้อย่างเพลิดเพลินใจ

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองเซี๊ยะเหมิน (ระยะทาง 4 ชม.) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ถนนจงซานลู่ที่มีความทันสมัยและเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อในเมืองเซี๊ยะเหมินให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิ  เสื้อผ้า กระเป๋า ฯลฯ

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 10)  หลังจากนั้น นำท่านสู่ (ที่พัก XIAMEN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า)

วันที่ห้า              เซี๊ยะเหมิน – กู่ล่างหยี่ (Gulangyu)– สวนซู่จวง– ร้านรัฐบาลจีน – สวนหินแกะสลักฮุ่ยเหอ

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก(มื้อที่ 11)หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่กู่ล่างหยี่(gulangyui)เกาะกลางทะเลซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี๊ยะเหมิน ดังคำกล่าวที่ว่า “ไม่ถึงกู่ล่างหยี่ เสมือนไปไม่ถึงเซี๊ยะเหมิน” โกวหลั่งสือเปรียบประดุจพานบุปผานานาพันธุ์ ท่านจะพบกับความงดงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์บนเกาะ จากนั้นชม สวนซู่จวงเป็นสวนที่สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1913 ภายในสวนประกอบด้วยทะเลชายหาดสะพานสวนพฤกษาชาติภูเขาจำลอง ตลอดจนหินแกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆ นอกจากนั้นท่านยังสามารถเก็บภาพอันงดงามของผาแสงอาทิตย์จากสวนซู่จวง ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของผาแสงอาทิตย์

เที่ยง             บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 12) หลังอาหาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองเซี๊ยะเหมิน นำท่านเข้าชมผลิตภัณฑ์ของร้านรัฐบาลจีน โรงงานผ้าไหมร้านบัวหิมะ และร้านชาจีนให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและของฝากกลับบ้านจากนั้นนำท่านสู่ สวนหินแกะสลักฮุ่ยเหอภายในท่านสามารถชมดูหิฝนแกะสลักที่สวยงามพร้อมชมการแสดงเต้นรำพื้นเมืองของฮุ่ยอัน

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)หลังอาหารนำท่านสู่( ที่พัก XIAMEN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า)

วันที่หก                       เซี๊ยะเหมิน –วัดหนานผู่ถ่อ – กรุงเทพฯ

07:00 น.        บริการอาหารเช้าณที่พักหลังอาหาร จากนั้นเดินทางสู่วัดหนานผู่ถ่อ วัดเก่าแก่สมัยราชวงศ์ถังใหญ่มากในเมืองเซี๊ยะเหมินนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมปรางพันมือเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งในทุกปีชาวพุทธทั่วโลกจะหลั่งไหลกันมาสักการะอย่างไม่ขาดสาย

12:00 น.        บริการเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านดินทางสู่สนามบินเซี๊ยะเหมิน

16.:05 น.       เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TG 611

18.25 น.        เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

บริษัทฯ มีประกันอุบั ติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์อัพเดทล่าสุด, โปรโมชั่นทัวร์ฮ่องกง และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>