มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกงล่องเรือสำราญหรู Star Pisces

รายการทัวร์:  มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ ล่องเรือสำราญ Star Pisces by Star Cruises
ประเทศ: มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
สายการบิน: แอร์มาเก๊า
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น): 17,900.-

Star Pisces

Star Pisces

วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ

23.55 น.          คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบิน แอร์มาเก๊า พบเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ

 

วันที่สอง        กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า – เวเนเชี่ยน – จูไห่ – ช้อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย – ดูโชว์หยวนหมิง (รวมรถกอล์ฟ)

02.55 น.          เดินทางสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ NX 879

06.50  น.         เดินทางถึง มาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตำบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า,  เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว            บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร(ติ๋มซำ)  หลังอาหาร  นำท่าน สู่ฟิชเชอร์แมนวาล์ฟ ศูนย์รวมความบันเทิง ร้านอาหาร ร้านค้าช้อปปิ้ง คาสิโน ศูนย์การแสดงสินค้า ซึ่งที่ฟิชเชอร์แมนวาล์ฟแห่งนี้ได้มีการออกแบบสร้างด้วยหลักฮวงจุ้ยที่ดี เพื่อต่อสู้กับคู่แข่งทางธุรกิจของเจ้าของเกาะแห่งนี้ อาทิเช่น ภูเขาไฟ , ท่าเรือเก่าสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถังเป็นต้น  จากนั้นนำท่านแวะช้อปปิ้งสินค้าของฝากที่ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า   จากนั้นนำท่านสู่ วัดอาม่า หรือวัดเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมาย เป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดในมาเก๊า วัดอาม่าคือศูนย์รวมใจชาวมาเก๊า ประกอบไปด้วยประตูทางเข้า ซุ้มประตูแห่งการรำลึก หอสวดมนต์ หอแห่งความเมตตา หอเจ้าแม่กวนอิม และศาลาเซิ้งเจ้าชานหลิง ที่ล้วนอุทิศให้แด่เทพศักดิ์สิทธิ์องค์ต่างๆ ทำให้วัดอาม่าซึ่งก่อร่างมาก่อนที่ประเทศมาเก๊าจะถือกำเนิด เป็นตัวแทนอันน่ายกย่องในการบอกเล่าถึงวัฒนธรรมจีนที่หล่อหลอมอยู่ในศรัทธาแห่งลัทธิเต๋า ขงจื้อ พุทธศาสนา และความเชื่อในเทพเจ้า   แวะซื้อของฝากขนมพื้นเมืองมาเก๊า

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์ พบกับร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน  ศูนย์การค้าในร่มสุดหรูพื้นที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุตที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโค้ง และลำคลองคดเคี้ยว    นำท่านข้ามด่านก๋งเป่ย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่ เมืองจูไห่ เมืองเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่ของประเทศจีน

ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ด้วยเมนู เป๋าฮื้อ ซีฟู้ด ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ พระราชวังหยวนหมิง พิเศษให้ท่านนั่งรถรางเพื่อชมโดยรอบสวนหยวนหมิง ซึ่งจำลองมาจากกรุงปักกิ่งด้วยอัตราส่วน 1:1  จากนั้นชม อลังการโชว์หยวนหมิง ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ  เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย ทั้งสนุกสนานและได้รับความรู้   จบการแสดงนำท่านกลับที่พัก

ที่พัก  XIANGQUAN HOTEL  (www.xq-hotel.com)  หรือเทียบเท่า

 

  AC-Maxims-Suite-1

วันที่สาม      นั่งกระเช้าชมวิวเขาฉือจิ่งซาน – วัดไป๋หลิน – จูไห่ – ฮ่องกง – เรือ Star Pisces by Star Cruises

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหาร นำท่านสู่เชิงเขาฉือจิ่งซาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นชมวิวรอบเกาะจูไห่ และมาเก๊า ที่สามารถมองเห็นได้โดยรอบ ท่านจะได้ภาพที่สวยงามและประทับเป็นอย่างยิ่ง  สมควรแก่เวลานำท่านลงกระเช้า  นำท่านกราบนมัสการสิ่งศักดิ์ที่ชาวเมืองจูไห่ให้ความนับถือ ณ วัดไป๋หลิน หรือวัดดอกบัวขาว กราบนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ (เทพแห่งโชคลาภ) เพื่อความเป็นสิริมงคล

พาท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน หรือบัวหิมะ ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน รวมทั้งให้ท่านได้รับบริการนวดฝ่าเท้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพาท่านสู่ ร้านผ้าไหม ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมจีน เช่นผ้านวม ผ้าห่มไหม เสื้อผ้า  เป็นต้น จากนั้น เดินทางสู่ท่าเรือ นั่งเรือเฟอรรี่ย์สู่เกาะฮ่องกง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ของจีน โดยมาเก๊าอยู่ทางฝั่งตะวันตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอซินอัน เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่นเกาะฮ่องกงและเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลำดับ ต่อมาภายหลังในปี 1898 อังกฤษได้ทำสัญญา‘เช่าซื้อ’พื้นที่ทางตอนใต้ของลำน้ำเซินเจิ้น ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทั้งเกาะรอบข้างซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครั้งอังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบเท่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว   …นำท่านเดินทางสู่เรือ Star Pisces by Star Cruises เป็นเรือคาสิโนที่มีความสูงมากกว่า 12 ชั้น ประกอบด้วยห้องเคบินและห้องอาหาร 14 ห้อง และล่องเรือไปกลับระหว่าง Hong Kong และน่านน้ำระหว่างประเทศ  Star Pisces by Star Cruises เป็นเรือสัญชาติฟินแลนด์ ที่ให้บริการเคบินปรับอากาศ    ปูพรม พรั่งพร้อมด้วยโต๊ะ ทีวี  ภายในห้องน้ำส่วนตัวมีฝักบัวและเครื่องใช้ในห้องน้ำที่จำเป็น นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ได้แก่ ภาพยนตร์ ความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ ห้องเล่นไพ่นกกระจอก และสระว่ายน้ำทั้งในร่มและกลางแจ้ง พร้อมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติ อาหารจีน อาหารเกาหลี และอาหารญี่ปุ่น

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ แบบบุฟเฟต์   หลังอาหารอิสระเชิญทุกท่านสัมผัสกับความบันเทิงในรูปแบบที่ท่านชื่นชอบ เช่น คาสิโน , สล็อตแมชชีน , หรือช้อปปิ้งสินค้าดิวตี้ฟรี  หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

( พักห้องละ 2 ท่าน กรณีพักห้องละ 3 ท่าน จะมีเตียงบนในห้องพักเดียวกัน )

 วัดกังหัน

วัดกังหัน

วันที่สี่      ฮ่องกง – ซิตี้ทัวร์ – มาเก๊า – กรุงเทพฯ 

เช้า                    บริการอาหารเช้าบนเรือ หลังอาหารนำท่านเดินทางขึ้นจากเรือ  นำท่านสู่ วิคทอเรีย VICTORIA ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรีย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และชมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างอันทันสมัยยุคปัจจุบัน อาทิเช่น ตึก EXCHANGE SQUARE อาคาร BANK OF CHINA TOWER, ตึก HONG KONG BANK และตึกเอมไพร์ที่สูงที่สุด 101 ชั้น ณ ปัจจุบัน ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู่ “อ่าวน้ำตื้น  Repulse Bay” หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้ สวนที่สุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง       นำท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณ ชายหาด REPULSE  BAY นำท่านข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปีหลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของเกาะฮ่องกง

เที่ยง                  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระให้ท่านสนุกกับการ ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย หรือย่านถนนนาธานที่คนไทยเรียกกัน เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำชื่อดังนานาชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เข็มขัด, น้ำหอมหรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิเช่น DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL, HARBOUR CITY, OCEEAN TERMINAL อีกทั้งท่านยังสามารถ เลือกซื้อของฝากของคุณหนูที่ TOY R US ฯลฯ

สมควรแก่เวลา…นำท่านเดินทางกลับสู่เกาะมาเก๊า โดยเรือเฟอรี่ย์

ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร เพื่อเดินทางสู่สนามบิน

22.40 น.          ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบิน NX880

00.30+1 น.     ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ

 

 ***หมายเหตุ*** ระเบียบการแต่งกาย :
โปรดแต่งกายแบบลำลองแต่สุภาพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือ ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้นหรือรองเท้าแตะเข้าไปในสถานบริการอาหารและ เครื่องดื่ม โปรดนำเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมสำหรับการใช้บริการสปาและห้องออกกำลังกายมา ด้วย หากท่านมีความประสงค์จะใช้บริการดังกล่าว
อาหาร/ผลไม้:
ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาหารขึ้นมาบนเรือ
ข้อจำกัดสำหรับผู้โดยสาร:
ไม่อนุญาตให้สตรีที่มีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ และเด็กอายุไม่เกิน 6 เดือนล่องเรือหรือขึ้นเรือ

                                                 >>> เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของเรือ <<<

 

บนเรือ STAR PISCES ไม่มีเตียงเสริม หากท่านต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,900 บาท

อัตราค่าบริการ (ไม่มีแจกกระเป๋าเดินทาง)

กำหนดการเดินทางเดือน กุมภาพันธ์
วันเดินทาง 11-14,18-21,25-28 ก.พ.2557
ผู้ใหญ่ 2 ท่านราคาท่านละ: 17,900.-
ผู้ใหญ่เด็กต่ำกว่า 12 ปี เสริมเตียง :17,900.-
เด็กต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสริมเตียง: 17,900.-
พักเดี่ยว: 7,900.-

อัตรานี้ค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ป
 • ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม
 • ค่าที่พัก + เรือ Star Pisces
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน

อัตรานี้ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์
 • ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ
 • ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)

*** ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน / คน / วัน , คนขับรถวันละ 10 หยวน / คน / วัน , หัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน / คน / วัน ***

เงื่อนไขการให้บริการ

ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งหน้า Passport , ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

 • เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-13 วัน เก็บค่าเสียหาย 50 % ของราคาทัวร์
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ

 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

 

 

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์อัพเดทล่าสุด, ทัวร์ฮ่องกง, สถานที่ท่องเที่ยวฮ่องกง, โปรโมชั่นทัวร์ฮ่องกง และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>